تبلیغات
بگذار حرف بزنم... - آشنا
به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد

اگر خواستی صدایم را بشنوی ، چشمانت را ببند و مرا مجسم کن ، می ایم و با تو حرف می زنم این کار هروز من است . . . !!