تبلیغات
بگذار حرف بزنم... - BricK in The Wall
به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد

BricK in The Wall

یکشنبه 7 اسفند 1390 06:19 ب.ظ

نویسنده : ماهدخت . . .

We don't need no education

ما به تحصیلات نیازی نداریم

We dont need no thought control

ما به کنترل افکار نیازی نداریم

No dark sarcasm in the classroom

طعنه های سیاه در کلاس بسه

Teachers leave them kids alone

معلما بچه ها رو تنها بگذارید

Hey! Teachers! Leave them kids alone!

اوهوی معلما بچه ها رو تنها بگذارید

All in all it's just another brick in the wall.

تو هم فقط یه آجری تو این دیوار

All in all you're just another brick in the wall.

تو هم فقط یه دونه آجری تو این دیوار


We don't need no education

ما به تحصیلات نیازی نداریم

We dont need no thought control

ما به کنترل افکار نیازی نداریم

No dark sarcasm in the classroom

طعنه های سیاه در کلاس بسه

Teachers leave them kids alone

معلما بچه ها رو تنها بگذارید

Hey! Teachers! Leave them kids alone!

اوهوی معلما بچه ها رو تنها بگذارید

All in all it's just another brick in the wall.

تو هم فقط یه آجری تو این دیوار

All in all you're just another brick in the wall.

تو هم فقط یه دونه آجری تو این دیوار

All in all you're just another brick in the wall.

تو هم فقط یه دونه آجری تو این دیوار
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -