تبلیغات
بگذار حرف بزنم... - کسانی که به دنبال آگاهی از اخبار انسانی و نوع دوستانه هستند لطفا به آدرس های زیر سر بزنند.. از یاد نبریم وگرنه روزی از یاد خواهیم رفت..!!!
به سه چیز تکیه نکن ، غرور، دروغ و عشق.آدم با غرور می تازد،با دروغ می بازد و با عشق می میرد